dpa-factcheck

Deutsch Français

Factcheck-regels

Strikt genomen is de dpa-factcheck de check van een bewering. “Klopt dat?”, vragen wij ons af – en laten in onze antwoorden transparant zien, hoe we tot onze beoordeling zijn gekomen. De aandacht ligt op actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen, die voor ophef kunnen zorgen.

De journalisten van de Deutsche Presse-Agentur zijn in hun factchecks zo transparant mogelijk en leggen verantwoording af over hun onderzoek en werkwijze. Zo worden bijvoorbeeld alle openbare bronnen die voor de tekst gebruikt zijn, in de tekst verlinkt. Doel van onze factchecks is dat lezers met behulp van de bronnen het proces van de factcheck zelf kunnen doorlopen. Op basis van de feiten kunnen ze dan een eigen mening vormen. Meningen kunnen overigens nooit het onderwerp van een factcheck zijn

De dpa is strikt onpartijdig, niet aan een godsdienst of ideologie verbonden en economisch onafhankelijk. Vanuit dit uitgangspunt selecteren wij ook de onderwerpen voor onze factchecks. Geen enkele maatschappelijke of politieke positie is voor ons doorslaggevend, behalve de beginselen van de grondwet. Wij geven geen politieke kiesadviezen en gaan geen relaties aan met politieke of andere organisaties die onze onafhankelijkheid in gevaar zouden kunnen brengen.

In haar factchecks voor de basis- of deelstaatdiensten - het Duitse medialandschap is sterk getekend door de federale staatsvorm - pakt dpa meestal onderwerpen op die van belang zijn op nationaal-, of op zijn minst deelstaatniveau. Want als grootste persbureau in Duitsland hebben wij met onze berichtgeving een groot bereik. Het is algemeen bekend dat provocerende en foute beweringen soms beter bij mensen blijven hangen, dan de objectief verwoorde ontkrachting van de foute bewering. Daarom pakt dpa in haar factchecks doorgaans geen gevoelige kwesties op lokaal niveau op, om deze misleidingen of vervalsingen geen landelijk podium te bieden. dpa moet hierdoor steeds de afweging maken: creëren we met een dpa-factcheck onnodig extra reikwijdte voor een foute bewering, óf wegen de voordelen van geverifieerde en inzichtelijke informatie over een specifiek onderwerp op tegenover het hierboven genoemde nadeel.

Wanneer je een onderwerp voor een factcheck wilt voorstellen, kun je de redactie een mailtje sturen onder: factcheck-belgium[at]dpa.com.

Zoals alle teksten van dpa ontstaan ook de factchecks uit teamwork – wij hanteren op zijn minst het vier-ogen-principe. De medewerkers van het dpa-factcheckingteam zijn meestal ook de auteurs en redacteuren van de factchecks. Maar ook alle andere dpa-journalisten zijn door hun opleiding en dagelijkse werkzaamheden bij het persbureau ervaren factcheckers. Onderzoek doen en het controleren van informatie behoren binnen dpa tot de fundamentele vaardigheden van het vak. In de dagelijkse praktijk op de redactie staan deze vaardigheden in het middelpunt. Daarnaast vormen ze de basis van onze traineeships.

Rectificaties

De dpa-factchecks komen tot stand met de grootste zorgvuldigheid, evenwichtigheid en nauwkeurigheid – net als alle teksten van het persbureau. Fouten kunnen we echter niet uitsluiten. Geloofwaardigheid staat hoog in het vaandel bij dpa. Wanneer een fout wordt ontdekt, wordt deze daarom onmiddellijk, integer en zo transparant mogelijk verbeterd. Dit betekent dat in detail moet worden aangegeven wat de fout precies was en wat de wijziging concreet inhoudt, of dat er nieuwe informatie aan de check is toegevoegd. Alleen spel-, grammatica- of leestekenfouten in de lay-out worden zonder toelichting aanpast. In elke factcheck is onder ‘Stand van zaken’ te zien op welke datum de weergegeven informatie actueel was. Als we nieuwe informatie aan een factcheck toevoegen, laten we dat via een voetnoot weten.

Alle fouten worden intern besproken, er worden lessen uit getrokken en dergelijke afwijkingen op onze werkstandaard worden systematisch geëvalueerd. Bij grote fouten, die bijvoorbeeld leiden tot het intrekken van een factcheck, biedt dpa haar klanten in bepaalde gevallen een gedetailleerde toelichting aan over hoe de fout is ontstaan en welke rectificaties zijn doorgevoerd. Als lezers van mening zijn dat een factcheck onjuist is, kunnen ze rechtstreeks contact met ons opnemen via dit e-mailadres: factcheck-belgium[at]dpa.com. Het team zal alle geuite kritiek aandachtig doornemen en de nodige gevolgen trekken, inclusief een mogelijke correctie.

Hier zijn de gecorrigeerde factchecks van de afgelopen maanden te vinden.

Het dpa factchecking-team zit momenteel in de aanvraagprocedure voor het European Fact-Checking Standards Network (EFCSN). De EFCSN Code of Standards is hiervoor cruciaal. Als je ervan overtuigd bent dat een dpa-factcheck in strijd is met de maatstaven van het EFCSN, kan deze organisatie ingeschakeld worden. Het proces hiervoor wordt hier (in het Engels) uitgelegd.

Het factchecking-team van de Deutsche Presse-Agentur is gecertificeerd door het International Fact-Checking Network (IFCN). Het IFCN maakt deel uit van het Poynter Institute in Florida (VS). Het factchecking-team van dpa gaat te werk aan de hand van de richtlijnen van het International Fact-Checking Network (IFCN).

Deze richtlijnen beschrijven in detail dat de gecertificeerde media:

 • zich voor onpartijdigheid en rechtvaardigheid inzetten
 • hun bronnen openbaar maken
 • hun bedrijfsmodel en aandeelhoudersstructuur openbaar maken
 • transparant zijn over hun redactionele normen en werkwijze
 • fouten in hun factchecks open en eerlijk verbeteren

Wanneer een lezer van een dpa-factcheck meent dat het werk van de dpa-journalisten in strijd is met de certificeringscriteria van het IFCN, kan het International Fact-Checking Network worden ingeschakeld. Het mailadres van het IFCN vind je hier (in het Engels).

Een actuele lijst met alle door het IFCN gecertificeerde factcheckers is hier te vinden.

Structuur en redactionele kernwaarden van dpa

Aandeelhouders

De aandeelhouders van dpa zijn circa 170 Duitse mediabedrijven. Hiertoe behoren vooral uitgevers van kranten en tijdschriften, maar ook omroepen. Aandeelhouders mogen in principe maximaal 1,5 procent van de aandelen per aandeelhouder verkrijgen. Voor publieke omroepen geldt dat ze een hoger percentage mogen bezitten, maar in totaal niet meer dan 15 procent van het aandelenkapitaal. Alle omroepen (publieke en commerciële) mogen samen niet meer dan 25 procent in handen hebben (zie hiervoor de vennootsschapovereenkomst van de dpa).

De directeur en hoofdredacteur van dpa leggen rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht van het persbureau. Deze raad van minstens twaalf - en momenteel achttien - leden is een representatieve weergave van de aandeelhouders, van regionale kranten tot grote omroepen. De raad wordt door de voorzitter van de raad van toezicht geleid.

Inkomsten

De dpa-groep heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een totale omzet van 158,8 miljoen euro. Deutsche Presse-Agentur GmbH (een GmbH is te vergelijken met een besloten vennootschap) behaalde als kernbedrijf van de dpa-groep een omzet van 101 miljoen euro. Dit betekent dat in het boekjaar 2021 de winst 2,0 miljoen euro bedroeg.

dpa ontvangt geen overheidssubsidies of andere financiële steun. Alle inkomsten worden op de vrije markt verdiend. dpa is een GmbH, oftewel een besloten vennootschap, en werkt volgens de marktprincipes. Het bedrijf vervult zijn taak onpartijdig en onafhankelijk van de invloed van politieke partijen, ideologische groeperingen, economische of financiële groepen en regeringen.

In 2021 boekten de dochterbedrijven en deelnemingen aanzienlijke jaaroverschotten. Dit leverde een winstbijdrage van 16,7 miljoen euro op (zie dpa jaarverslag 2021).

dpa voorziet klanten in het Duits, Engels, Spaans en Arabisch van berichtgeving en andere diensten, zowel in Duitsland als vele andere landen. Tot de klantengroep van dpa in Duitsland behoren onder andere de grote krantengroepen en –uitgevers, als ook regionale kranten, de publieke omroepen (ARD, Deutschlandfunk, ZDF), commerciële omroepen (RTL, ProSiebenSat.1 Media) en radiozenders (zoals Antenne Bayern, Radio NRW) en online portalen. Daarnaast levert dpa informatiediensten aan bedrijven (waaronder diverse DAX-genoteerde groepen), verenigingen, instituties en organisaties uit de economie, samenleving, wetenschap en onderzoek. Tot de klanten van het persbureau behoren ook de bondregering met haar ministeries, de bondsdag, bondsraad en federale autoriteiten; zoals de regeringen, parlementen en overheidsinstanties op deelstaatniveau. Op internationaal niveau levert dpa ook aan kranten, radio- en tv-zenders, andere persbureaus en klanten uit de politiek en het bedrijfsleven. Geen enkele klant van dpa draagt meer dan 5 procent bij aan de omzet van de dpa-groep. Naast de grote kring van aandeelhouders, zorgt ook het grote aantal klanten voor de redactionele onafhankelijkheid, die in het dpa-statuut is vastgelegd.

dpa en haar dochtermaatschappijen werken samen met digitale platformen en met projecten, die met geld vanuit de overheid gefinancierd worden. Deze samenwerkingspartners waren in 2021 en 2022 (in alfabetische volgorde):

Platformen: Amazon (verstrekken van nieuws), Google (trainingen, verstrekken en verwerken van verkiezingsgegevens), Meta/Facebook (factchecking, het samenstellen van het nieuwsaanbod, verstrekken en verwerken van verkiezingsgegevens, samenwerking aan factchecking-video’s voor een oudere doelgroep), Meta/Whatsapp (factchecking-service voor burgers), Microsoft (trainingen, verstrekken en verwerken van verkiezingsgegevens), TikTok/Bytedance (factchecking), Xing/New Work (trainingen, verstrekken van nieuws).

Projecten met overheidsfinanciering: ministerie van Buitenlandse Zaken/Oostelijk Partnerschap (trainingen met journalisten in Oekraïne), commissaris Cultuur & Media van de Bondsregering (project binnen het Digital Revenue Initiative DRIVE), Europese Commissie (European Data News Hub, European Newsroom, European Video Alliance/EVANews-Platform), Europees Parlement (project voor factcheck-grafieken, content creatie over actuele EU-kwesties rond de Conferene on the Future of Europe).

Journalistiek zelfbeeld

De journalisten van dpa zijn in hun berichtgeving vrij en onafhankelijk.

In paragraaf 5, lid 2 van de dpa-partnerschapovereenkomst staat letterlijk: “Het bedrijf vervult zijn taak onpartijdig en onafhankelijk van invloed en inmenging van partijen, ideologische groeperingen, economische of financiële groepen en regeringen”.

Het is een kernwaarde van de dpa-journalistiek om feiten te verstrekken en relevante verhalen te vertellen, die de lezer in staat stellen eigen conclusies te trekken.

Redactionele opbouw

Deutsche Presse-Agentur (dpa) werd in 1949 opgericht en is een van ’s werelds toonaangevende onafhankelijke persbureaus. dpa levert een redactioneel aanbod aan media, bedrijven en organisaties. Dit omvat teksten, foto’s, video’s, grafieken, radiofragmenten, online diensten en andere formats.

Zo’n 1000 dpa-journalisten werken in het binnen- en buitenland. dpa achterhaalt de feiten, interviewt gesprekspartners, volgt ontwikkelingen en analyseert verbanden: allemaal strikt volgens de in het redactiestatuut vastgelegde kernwaarden. Geen enkel bericht wordt gepubliceerd, dat niet door ten minste twee dpa-journalisten geredigeerd is. Correctheid gaat altijd voor snelheid.

Het dpa-factcheckingteam is een redactie binnen de Deutsche Presse-Agentur.

Vragen en antwoorden over factchecks bij dpa

Wat bedoelt dpa precies met een factcheck?
In haar factchecks controleert dpa maatschappelijk relevante beweringen die in het openbaar worden gedaan. De naam van het journalistieke format (‘factcheck’) is daarom enigszins misleidend – er worden geen feiten gecontroleerd, maar beweringen. Die beweringen worden nagetrokken op basis van toegankelijke en onderbouwde feiten. De maatschappelijke relevantie en ophef rond een bepaald onderwerp spelen een doorslaggevende rol in de keuze voor een onderwerp. Binnen de ‘Basisdienst’ controleert dpa alleen beweringen in het uitvoerige factcheck-format, wanneer deze relevant en interessant zijn voor een groot publiek. We willen namelijk vermijden dat door het grote bereik van dpa, foute beweringen juist openbaar verspreid worden. Meningen en subjectieve oordelen zijn over het algemeen taboe voor dpa-factchecks. Wij controleren alleen dat, wat geverifieerd of gefalsifieerd kan worden – ook al is het resultaat vaak complexer dan ‘goed’ of ‘fout’.
Hoe zien factchecks van dpa er concreet uit?
De factcheck is een apart format binnen dpa. In de regel bestaat een factcheck uit drie elementen: de bewering, de beoordeling en tot slot de onderbouwing van de beoordeling, oftewel het deel waar alle feiten opgenoemd worden. We doen ons best om al in de kop van het artikel, of op zijn minst in de teaser, duidelijk te maken wat de feitelijke stand van zaken is. Op die manier willen we voorkomen dat de onjuiste bewering bij de mensen blijft hangen. Ook wanneer zij dus niet de hele tekst lezen. Het is ons doel de factchecks so transparant mogelijk te verwoorden, zodat lezers de beoordeling kunnen doorgronden en nalopen. Daarom worden alle op het internet toegankelijke bronnen in de tekst verlinkt. Over het algemeen zorgen links naar gearchiveerde versies van websites ervoor dat de bronnen toegankelijk blijven, ook als hele websites of een bepaalde inhoud naderhand worden verwijderd. Wanneer bijvoorbeeld deskundigen, woordvoerders of politici ons rechtstreeks te woord staan, kunnen we hun uitspraken niet verlinken. In dat geval noemen wij ze expliciet als bron. Een factcheck enkel op basis van anonieme bronnen is bij dpa uitgesloten.
Hoe komt een factcheck journalistiek tot stand, oftewel: hoe doet het team onderzoek?

Een factcheck begint met de vraag: kan dit überhaupt gecontroleerd worden? Draait het hier om een mening en dus iets subjectiefs, is het dubbelzinnig of onduidelijk geformuleerd? Om dit te beoordelen gebruiken we al het vier-ogen-principe. Vervolgens begint het onderzoek. Om te beoordelen of een bewering waar of onwaar is, gebruiken we alle technieken van het zorgvuldige journalistieke ambacht.

Dat zijn onder andere de klassieke stappen van verificatie: het nagaan van de identiteit van de bron, een vergelijking met officiële statistieken, onderzoek naar de personen die in een bewering worden genoemd, het zoeken naar de originele versie van een video of interview. We onderbouwen ons oordeel, waar mogelijk, aan de hand van tenminste twee onafhankelijke bronnen. We baseren ons oordeel op primaire bronnen, dat wil zeggen: documenten, studies en dergelijke, en niet op informatie van derden. In het geval van een mogelijke belangenverstrengeling in het kader van een factcheck, geven wij dat in onze teksten aan. Indien nodig, nemen wij contact op met de auteur/verspreider van de bewering, om nog openstaande vragen te verhelderen.

In de digitale journalistiek spelen nieuwe onderzoeksmethoden ook een belangrijke rol. Daartoe behoren technieken en hulpmiddelen zoals een reverse image search, internetarchieven, geolocaties en chronolocatie – het bepalen van plaats en tijd van een bepaalde opname -, of het onderzoeken van beeldmateriaal met speciale software. Daarmee kan bijvoorbeeld worden nagegaan of een foto is gemanipuleerd of een video wel echt laat zien wat het onderschrift wil doen geloven.

Een factcheck leidt niet altijd tot een eenduidig oordeel. Als beweringen betrekking hebben op personen, proberen we hen direct te ondervragen. Als we, ondanks diepgravend onderzoek, niet alle punten kunnen ophelderen, vermelden we dat in de factcheck.

Waarom hebben niet alle dpa-factchecks een duidelijke beoordelingsschaal, zoals bijvoorbeeld ‘juist, grotendeels juist, deels-deels, grotendeels fout, fout’?
Veel onderwerpen/beweringen zijn te complex om volgens een strak stramien te worden beoordeeld. In geval van twijfel vinden wij het belangrijker een correcte en begrijpelijke context te bieden, dan een mogelijk misleidende beoordeling. Aan de hand van een factcheck moeten lezers de juistheid van een gecontroleerde bewering kunnen inschatten, en de context rond een omstreden onderwerp kunnen begrijpen. De wereld is zelden zwart of wit. Lezers zouden aan de hand van dpa-factchecks een op feiten gebaseerde eigen mening moeten kunnen vormen over maatschappelijke discussies en specifieke onderwerpen.
Hebben lezers de mogelijkheid om dpa-factchecks te controleren?
De factcheckers van dpa zijn verplicht in hun factchecks links op te nemen van alle gebruikte en openbaar toegankelijke informatie. Op die manier kunnen lezers controleren of bijvoorbeeld bepaalde cijfers en feiten inderdaad in een officieel document zijn gepubliceerd. Sommige informatie verkrijgen de dpa-journalisten echter uit rechtstreeks contact met politici, overheidsinstellingen, bedrijven of bekende personen. In deze gevallen wordt in de dpa-factcheck transparant op de herkomst van de informatie gewezen.
Let dpa erop, dat bij politieke thema’s alle partijen even vaak onderwerp van een factcheck zijn?
De aanleiding voor een factcheck is niet de politieke kleur of partijlidmaatschap van een bron. In overeenstemming met het dpa-statuut zijn factchecks niet tegen een specifieke partij en politieke stroming gericht. Het gaat om de bewering zelf en de maatschappelijke impact die de bewering heeft. Aan een evenredige verdeling van factchecks naar het de politieke kleur van de bron wordt dus niet gedaan. Het kan dus gebeuren dat politici en partijen vaker gecheckt worden, wanneer zijn herhaaldelijk de aandacht trekken met foute of misleidende beweringen.
Waarom duurt het soms dagen voordat een factcheck gepubliceerd wordt?
Als persbureau is snelheid onderdeel van ons werk. Maar zorgvuldigheid gaat altijd voor snelheid. Sommige onderwerpen zijn zo complex dat een factcheck pas na meerdere controles en overleg met vakdeskundigen kan worden gepubliceerd. Wanneer een onderwerp van groot maatschappelijk belang is, blijft de factcheck immers nog dagenlang relevant. Sommigen onderwerpen zijn echter zo ingewikkeld, dat een factcheck niet het juiste format is om het onderwerp uit te werken. Het is dan amper nog mogelijk een inzichtelijk oordeel te vellen. In haar lopende berichtgeving informeert dpa over zulke belangrijke controverses of gebeurtenissen, maar publiceert in deze gevallen geen factcheck.
Worden bij dpa ‘gewone’ nieuwsmeldingen en berichten minder zorgvuldig onderzocht dan factchecks?
Nee. De Deutsche Presse-Agentur controleert ieder nieuwsbericht vóór publicatie met de grootste zorgvuldigheid op waarheid, inhoud en herkomst. De factcheck verschilt van de reguliere berichtgeving van dpa door het bijzondere format met de centrale vraag: “Is dit waar?”.

Het dpa factcheckingteam

Alle journalisten van dpa beheersen de kunst van het onderzoek doen. In het factcheckingteam is alle specialistische kennis over het format en de werkstandaard van de factcheck gebundeld. De medewerkers in het team schrijven zelf factchecks of redigeren de teksten van collega’s. Ook staat het dpa-factcheckingteam alle andere redacties van dpa met advies bij.

De collega’s van het dpa-factcheckingteam zijn:

Teresa Dapp leidt de factcheckredactie van dpa. Voorheen werkte ze twee jaar als buitenlandcorrespondent in Londen en deed zij vijf jaar lang op nationaal niveau verslag van de Berlijnse politiek. Dapp studeerde geschiedenis, politiek en sociologie in Berlijn en Brussel.

Stefan Voss heeft het factcheckingteam van dpa opgezet en leidt de afdeling ‘verificatie’ binnen de Deutsche Presse-Agentur in Berlijn. Hij werkte meer dan tien jaar als buitenlandcorrespondent in Oekraïne en Rusland en spreekt vloeiend Russisch. Voordat Voss op de afdeling ‘verificatie’ kwam, werkte hij op de politieke redactie. Hij heeft geschiedenis, slavistiek en politicologie gestudeerd.

Sebastian Fischer leidt de afdeling ‘achtergrond en feiten’. Hij is als journalist gespecialiseerd in documentatie en archieven en werkt op het snijvlak tussen redactiewerk en gespecialiseerd onderzoek. Zijn kennisgebieden zijn databanken en online-onderzoek. Fischer studeerde informatiewetenschappen, klassieke filologie en germanistiek.

Jan Ludwig werkt sinds 2019 als factchecker voor dpa. Internet-archiveren en geolocatie-technieken zijn zijn specialiteit. Ludwig studeerde filosofie en geschiedenis in Dresden en Parijs en voltooide de Herni-Nannen-Journalistenschule. In 2015 ontving hij de CNN Journalist Award.

Dirk Wittenberg is de teamleider van het factcheckingteam. Hij houdt zich bezig met de redactionele normen en de coördinatie van de dagelijkse redactionele taken. Ook de evaluatie van statistieken, monitoring van sociale media en geolocatie behoren tot zijn takenpakket. Wittenberg studeerde culturele antropologie, politicologie en geschiedenis.

Alexandra Stober is redacteur op de grafische redactie. Zij is verantwoordelijk voor het onderzoeken en beoordelen van data en feiten die voor grafieken gebruikt worden. Daarnaast schrijft ze verhelderende teksten over allerlei onderwerpen voor de Basisdienst en het jeugdjournaal van dpa. Stober studeerde journalistiek en politicologie en liep tijdens haar studie stage bij de Westdeutscher Rundfunk.

Marc Fleischmann is redacteur op de afdeling ‘achtergrond en feiten’ in Berlijn. Hij werkt al meer dan twintig jaar in de mediawereld. Als expert in technologie en media werkte hij voor Netzeitung en Bild.de. Na zijn studie sociologie in Bamberg, met als specialisatie communicatie en media, sloot hij een traineeship bij een dagblad af.

Markus Bergmann is als redacteur bij dpa-infocom verantwoordelijk voor het online-aanbod van de Deutsche Presse-Agentur. Bij grote gebeurtenissen, rampen en verkiezingen verzorgt hij de liveblogs. Bergmann studeerde journalistiek, Engels en Amerikanistiek in Dortmund, werkte voor verschillende tijdschriften en liep tijdens zijn studies stage bij de Main-Post (Würzburg).

Simon Schramm is redacteur in het factcheckingteam. Hij heeft het journalistieke ambacht als lokale verslaggever in München geleerd, en ging daarna naar de Deutschen Journalistenschule. Hij houdt van onderzoek doen en nauwgezet een vraag uitpluizen: Klopt dat? Hij studeerde in München politicologie, sociologie en mediarechten. Hij liep stage bij de AZ, dpa München, SZ, taz en op de onderzoeksafdeling van Die Zeit.

Veronika Völlinger is redacteur in het factcheckingteam en bij dpa-infocom. Daar ligt de focus van haar werk op onderzoek naar desinformatie en Telegram. Völlinger studeerde politicologie en volgde een opleiding aan de Henri-Nannen-Schule.

Arne Beckmann is redacteur en ontwikkelaar in het factcheckingteam. Hij houdt zich vooral bezig met de zogenaamde ‘synthetische media’ – foto’s, audio, en video’s die door kunstmatige intelligentietechnieken zijn vervormd. Arne studeerde media-informatica en werkte na een aansluitende stage enkele jaren voor verschillende commerciële radiozenders.

Lisa Ducret werkt als multimediaredacteur op de beeldredactie en in het factcheckingteam van Deutsche Presse-Agentur. Ze voltooide haar master culturele journalistiek aan de Universität der Künste in Berlijn en deed daarna ervaring op in de nieuwssector, bijvoorbeeld bij ARTE, het Franse persbureau AFP, Correctiv en door haar traineeship met focus op multimedia bij dpa.

Jacqueline Rother is redacteur bij dpa-infocom. Sinds 2017 is ze deel van de digitale redactie van Deutsche Presse-Agentur. In die tijd heeft ze ook geschreven voor de afdelingen Panorama, Media, en het jeugdjournaal van dpa. Daarvoor werkte ze voor verschillende media in het Duitse Rijngebied en liep ze stage bij een dagblad. Rother studeerde politiek en sociologie in Bonn en Oost-Europese Studies in Berlijn. Tijdens langere verblijven in Bulgarije, Georgië en Rusland deed ze verschillende journalistieke onderzoeken en projecten.

Tobias Schormann is redacteur in het factcheckingteam van dpa. Daarvoor was hij enkele jaren chef bij de dpa-Themendienst, de consumenten- en adviesredactie van dpa. Daar deed hij ook een traineeship. Hij studeerde germanistiek en politicologie in Hamburg en Berlijn.

Roland Siegloff liep als negentienjarige stage bij Duitslands kleinste onafhankelijke dagblad: de ‘Emder Zeitung’. Later studeerde hij in Frankfurt/Main en Lille (Frankrijk). Na zijn werk als journalist voor de dpa in Frankfurt en in Mainz werkte hij als correspondent in Brussel. Daarna werkte hij tien jaar als dpa-redacteur in Hamburg en Berlijn. Inmiddels is hij naar Brussel teruggekeerd, waar hij het factcheckingteam voor de Benelux coördineert.

Ellen de Greef studeerde rechten en journalistiek. Sinds de zomer van 2020 maakt ze deel uit van het factcheckingteam van dpa in Brussel. Daarvoor werkte ze bij de Belgische krant De Standaard met een focus op economie en online berichtgeving.

Dieter Ebeling trad in 1969 in dienst bij dpa. Sindsdien werkte hij vele jaren als correspondent in München, Parijs, Nairobi, Brussel, Hamburg, Londen en Berlijn. Tien jaar lang was Dieter adjunct-hoofdredacteur van dpa. Inmiddels is hij met pensioen, maar de journalistiek nog steeds trouw. Vanuit Trier ondersteunt hij het factcheckingteam in Brussel.

Claire Poel studeerde journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht, waarvan één jaar in Denemarken. Haar specialiteit: EU-onderwerpen. Claire werkt sinds begin 2021 als factchecker in het dpa-team in Brussel.

Sara Magniette studeerde in Brussel (België) en Bradford (Verenigd Koninkrijk) journalistiek en mediawetenschappen. Na haar master werkte ze voor radio- en televisiezenders en verschillende persbureaus. Na drie jaar als buitenlandcorrespondent in Den Haag, begon ze in het voorjaar van 2021 als redacteur bij het Brusselse team van dpa-factchecking.

Kian Badrnejad werkt sinds 2021 als factchecker voor dpa. Voorheen werkte hij als verslaggever voor politiek en onderzoeksjournalistiek bij de Norddeutscher Rundfunk, waar hij in 2013 ook stage liep. Bij dpa verifieert, onderzoekt en schrijft hij. Daarnaast heeft hij de WhatsApp-Factcheck opgezet en ontwikkelt hij nieuwe formats voor de berichtendienst. Kian Badrnejad studeerde Iraanse studies, communicatiewetenschap en politicologie in Bamberg. Hij spreekt Perzisch, Duits en Engels.

Bernd Bergmann hoort sinds de zomer van 2022 bij het dpa-factcheckingteam. Hij studeerde politicologie in Hannover en werkte tegelijkertijd als freelancer voor de Oldenburgische Volkszeitung (tegenwoordig: OM-Medien) in Vechta. Daar voltooide Bergmann ook een traineeship. Aansluitend hielp hij met het opzetten van de nieuwsdienst OM-Online en was daar verantwoordelijk voor het aanbod online en op sociale media.

Daan Nicolay studeerde filosofie aan de Universiteit van Antwerpen, en volgde een semester in Berlijn vakken met focus op politieke en taalfilosofie. Zijn eerste journalistieke ervaring deed hij op tijdens een stage bij het tijdschrift MO. Sinds september 2021 werkt hij voor het Benelux-factcheckingteam van dpa.

Jitka Marks studeerde geschiedenis in Utrecht en Niederlande-Deutschland-Studien in Nijmegen en Münster. Ze schreef o.a. voor de Groene Amsterdammer en is sinds de zomer van 2022 onderdeel van het Benelux-factcheckingteam van dpa.

Katharina Leidner studeerde politicologie in München. Daarna deed ze een traineeship bij de radio en werkte ze bij het radio-agentschap. Sinds eind 2022 is ze redacteur in het factcheckingteam van dpa.

Opmerking:

Onze medewerkers mogen geen betaalde of leidinggevende functies bekleden bij politieke partijen, regeringen, staatsinstellingen of door de staat gecontroleerde bedrijven. Zij mogen zich in naam van dpa-factchecking niet politiek uitlaten en mogen geen geschenken, diensten of andere giften aannemen, die buiten de normale sociale gebruiken vallen.

Contact met het factcheck-team van dpa

Is er een bewering van groot maatschappelijk belang, waarvan je vindt dat Deutsche Presse-Agentur er een factcheck aan zou moeten wijden? Als jij een heikele kwestie belangrijk vindt, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: factcheck-belgium[at]dpa.com.

We hebben dan de volgende informatie van je nodig:

 • Om welk onderwerp, of welke feitelijke bewering, gaat het?
 • Wie heeft de bewering gedaan? (Stuur hierbij een link mee naar een openbaar document/website/video/post waarin de bewering wordt gedaan)
 • Graag zo specifiek mogelijk beantwoorden: Waarom denk je dat deze bewering van belang is op nationaal niveau, en dpa deze dus zou moeten checken?
 • Welke consequenties zou het volgens jou kunnen hebben, wanneer dpa géén factcheck over het door jou voorgestelde onderwerp schrijft?

Let op: meningen en subjectieve beoordelingen zijn over het algemeen taboe voor dpa fact checks. Alleen wat geverifieerd of gefalsificeerd kan worden, wordt gecontroleerd - ook al is het resultaat vaak complexer dan "goed" of "fout".

Via het adres factcheck-belgium[at]dpa.com kunt u ons natuurlijk ook wijzen op mogelijke fouten in onze factchecks en andere suggesties doen.

dpa-Faktencheck

Nederlands Français

Faktencheck-Regeln

Der dpa-Faktencheck ist streng genommen ein Behauptungs-Check. Wir fragen: "Stimmt das?" – und machen in unserer Antwort transparent, wie wir zu unserer Bewertung gekommen sind. Im Mittelpunkt stehen aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen mit Gesprächswert.

Die Journalistinnen und Journalisten der Deutschen Presse-Agentur formulieren die Faktenchecks so transparent wie möglich und legen damit Rechenschaft ab über ihre Recherchen und Arbeitsweisen. Das heißt zum Beispiel, dass alle in den Texten verwendeten öffentlichen Informationen verlinkt werden. Es ist das Ziel unserer Faktenchecks, dass die Leserinnen und Leser mit Hilfe der Links den Faktencheck nach Möglichkeit selbst vornehmen und sich eine eigene, auf Fakten gestützte Meinung bilden können. Meinungsäußerungen können nicht in einem Faktencheck geprüft werden.

Die dpa ist strikt überparteilich, an keine Konfession oder Weltanschauung gebunden und wirtschaftlich unabhängig. Unter dieser Prämisse wählen wir auch die Themen für unsere Faktenchecks aus. Für uns ist keine gesellschaftliche oder politische Haltung ausschlaggebend, sondern allein der Geist des Grundgesetzes. Wir geben keine Wahlempfehlungen ab und gehen keine Verbindungen mit politischen und anderen Organisationen ein, die unsere Unabhängigkeit gefährden.

Die dpa greift in ihren Faktenchecks im Basis- oder in den Landesdiensten in der Regel Themen von nationaler oder mindestens bundeslandweiter Bedeutung auf. Denn als größte deutsche Nachrichtenagentur haben wir mit unserer Berichterstattung eine enorme Reichweite. Es ist bekannt, dass provokante Falschbehauptungen mitunter stärker in Erinnerungen bleiben als die objektiv formulierte Widerlegung. Deshalb wird dpa in der Regel in ihren Faktenchecks keine lokalen Reizthemen aufgreifen, um diesen Manipulationen oder Verfälschungen keine bundesweite Bühne zu bieten. dpa muss hier stets abwägen zwischen: Geben wir mit einem dpa-Faktencheck womöglich falschen Behauptungen unnötig eine zusätzliche Reichweite oder überwiegt der Vorteil, zu diesem Thema geprüfte und nachvollziehbare Informationen bereitzustellen?

Wenn Sie ein Thema für einen Faktencheck vorschlagen wollen, können Sie die Redaktion unter factcheck-belgium[at]dpa.com direkt anschreiben.

Wie alle Texte der dpa entstehen auch die Faktenchecks ausschließlich in Teamarbeit – mindestens nach dem Vier-Augen-Prinzip. In der Regel gehören Mitglieder des dpa-Faktencheck-Teams zu den Autoren und Redakteuren der Faktenchecks. Aber auch alle anderen dpa-Journalisten sind durch ihre Ausbildung und tägliche Arbeit als Agenturjournalisten erfahrene Faktenchecker. Recherche und Überprüfen von Informationen sind das grundlegende Handwerkszeug bei dpa. Sie sind sowohl das Fundament der Ausbildung im Volontariat als auch alltägliche Praxis der Redaktion bei allen Themen.

Korrekturregeln

Die dpa-Faktenchecks entstehen – wie alle Texte der Nachrichtenagentur – mit höchster Sorgfalt, Ausgewogenheit und Genauigkeit. Trotzdem können wir Fehler natürlich nicht ausschließen. Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut der dpa. Jeder Fehler wird daher bei Bekanntwerden umgehend, ehrlich und so transparent wie möglich berichtigt. Das bedeutet, dass im Einzelnen angegeben werden muss, was falsch berichtet wurde und wie die Änderung konkret aussieht, oder ob neue Informationen hinzugekommen sind. Lediglich Rechtschreib-, Grammatik- oder Zeichenfehler sowie Fehler in der Formatierung werden ohne Erläuterung berichtigt. In jedem dpa-Faktencheck ist ein Hinweis auf den Tag enthalten, zu dem der wiedergegebene Wissensstand aktuell war, und zwar in der Form „Stand: Datum“. Auch wenn wir einem Faktencheck neue Informationen hinzufügen, machen wir das in einem Hinweis deutlich.

Zudem werden Fehler intern besprochen, Lehren daraus gezogen und Verstöße gegen unsere Standards konsequent aufgearbeitet. Bei großen Fehlern, die zum Beispiel zum Zurückziehen einer Meldung führen, bietet dpa ihren Kunden in geeigneten Fällen zudem eine ausführliche Berichterstattung zum Zustandekommen des Fehlers und der Korrekturen an. Wenn Sie einen Faktencheck für fehlerhaft halten, können Leserinnen und Leser uns über diese Mailadresse factcheck-belgium[at]dpa.com direkt anschreiben. Das Team setzt sich mit jeder begründeten Kritik auseinander und zieht gegebenenfalls Konsequenzen bis hin zur Korrektur.

Hier sind die berichtigten Faktenchecks der vergangenen Monate zu finden.

Das Faktencheck-Team der dpa befindet sich derzeit im Bewerbungsprozess für das European Fact-Checking Standards Network (EFCSN). Maßgeblich ist dafür der Code of Standards des EFCSN. Wenn Sie der Überzeugung sind, ein dpa-Faktencheck verstoße gegen die Standards des EFCSN, so kann die Organisation eingeschaltet werden. Der Prozess ist hier erklärt (auf Englisch).

Das Faktencheck-Team der Deutschen Presse-Agentur ist vom International Fakt-Checking Network (IFCN) zertifiziert. Das IFCN ist Teil des Poynter-Institutes in Florida/USA. Das Faktencheck-Team der dpa richtet sich in seiner Arbeit nach den Prinzipien des Internationalen Fact-Checking-Netzwerks (IFCN).

Diese schreiben im Einzelnen vor, dass die zertifizierten Medien

 • der Überparteilichkeit und Fairness verpflichtet sind
 • ihre Quellen offenlegen
 • ihr Geschäftsmodell und ihre Eigentümerstruktur offenlegen
 • ihre Redaktionsstandards und Arbeitsweise transparent gestalten
 • Fehler in ihren Faktenchecks offen und ehrlich berichtigen.

Wenn der Leser eines dpa-Faktenchecks der Überzeugung ist, die Arbeit der dpa-Journalisten verstoße gegen die Zertifikatskriterien des IFCN, so kann das International Fact-Checking Network eingeschaltet werden. Die diesbezügliche Kontaktadresse des IFCN finden Sie hier (auf Englisch).

Die aktuelle Liste aller vom IFCN verfizierten Faktenchecker weltweit finden Sie hier.

Aufbau und redaktionelle Grundsätze der dpa

Eigentümer

Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Dazu zählen insbesondere Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sowie Rundfunkanstalten und -gesellschaften. Gesellschafter können grundsätzlich nur bis zu 1,5 Prozent des Stammkapitals erwerben, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten auch darüber, insgesamt jedoch nicht mehr als 15% des Stammkapitals und für sämtliche Rundfunkgesellschaften (öffentlich-rechtliche und private) darf der Anteil nicht mehr als 25% betragen. (Auszug aus dem dpa-Gesellschaftsvertrag)

Die Geschäftsführer und der Chefredakteur der dpa sind direkt dem Aufsichtsrat der Agentur verantwortlich. Der mindestens zwölf- und derzeit achtzehnköpfige Aufsichtsrat repräsentiert einen Querschnitt der Anteilseigner von der regionalen Zeitung bis zur großen Rundfunkanstalt und wird vom Aufsichtsratsvorsitzenden geleitet.

Einnahmen

Die dpa-Unternehmensgruppe hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Gesamtumsatz von 156,8 Millionen Euro abgeschlossen. Als Kerngesellschaft des Konzerns konnte die Deutsche Presse-Agentur GmbH einen Umsatz von 101 Millionen Euro erwirtschaften. Im Ergebnis bedeutet das einen Jahresüberschuss von 2,0 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2021.

dpa erhält keine staatlichen Subventionen oder sonstige finanziellen Zuwendungen. Sämtliche Einnahmen werden auf dem freien Markt erwirtschaftet. Die dpa ist eine GmbH und agiert nach marktwirtschaftlichen Prinzipien. Das Unternehmen erfüllt seine Aufgabe unparteiisch und unabhängig von Einwirkungen und Einflüssen durch Parteien, Weltanschauungsgruppen, Wirtschafts- oder Finanzgruppen und Regierungen.

2021 erzielten die Tochterunternehmen und Beteiligungen wichtige Jahresüberschüsse und lieferten einen Ergebnisbeitrag von 16,7 Millionen Euro ab. (dpa-Geschäftsbericht 2021)

dpa beliefert mit ihren Diensten und Services in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch Kunden in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt. Zu den dpa-Kunden in Deutschland zählen unter anderem die großen Zeitungsgruppen und -verlage sowie Regionalzeitungen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (ARD, Deutschlandfunk, ZDF), private TV-Gesellschaften (RTL, ProSiebenSat.1 Media) und Radiosender (wie z.B. Antenne Bayern, Radio NRW) sowie Online-Portale. dpa beliefert zudem Unternehmen (darunter zahlreiche DAX-Konzerne), Verbände, Institutionen und Organisationen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung mit Informationsdiensten. Zu den Kunden der Agenturen gehören auch die Bundesregierung mit ihren Ministerien, Bundestag, Bundesrat und Bundesbehörden sowie Regierungen, Parlamente und Behörden in den Bundesländern. Auch international beliefert dpa Zeitungen, Radio- und TV-Sender sowie andere Nachrichtenagenturen und Kunden aus Politik und Wirtschaft. Kein dpa-Kunde trägt mehr als fünf Prozent zum Umsatz der dpa-Gruppe bei. Neben dem großen Kreis der Gesellschafter sichert auch die große Zahl der Kunden die im Statut verankerte redaktionelle Unabhängigkeit.

Die dpa und ihre Tochterunternehmen kooperieren mit digitalen Plattformen sowie im Rahmen von Förderprojekten mit Geldgebern der öffentlichen Hand. Die Kooperationspartner waren in den Jahren 2021 und 2022 (in alphabetischer Reihenfolge):

Plattformen: Amazon (Bereitstellung von Nachrichten), Google (Schulungen; Bereitstellung und Aufbereitung von Wahldaten), Meta/Facebook (Faktencheck; News-Kuratierung; Bereitstellung und Aufbereitung von Wahldaten; Kooperation zu Faktencheck-Videos für eine ältere Zielgruppe), Meta/WhatsApp (Faktencheck-Service für Bürgerinnen und Bürger), Microsoft (Schulungen; Bereitstellung und Aufbereitung von Wahldaten), TikTok/Bytedance (Faktencheck), Xing/New Work (Schulungen, Bereitstellung von Nachrichten)

Öffentliche Förderprojekte: Auswärtiges Amt/Östliche Partnerschaft (Schulungen mit Journalisten in der Ukraine), Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (Projekt innerhalb der Digital Revenue Initiative DRIVE), EU-Kommission (European Data News Hub, European Newsroom, European Video Alliance/EVAnews-Plattform), EU-Parlament (Projekt für Faktencheck-Grafiken, Content Erstellung über aktuelle EU-Themen rund um die Conference on the Future of Europe)

Journalistisches Selbstverständnis

Die Journalisten der dpa sind in ihrer Berichterstattung frei und unabhängig.

In Paragraf 5, Absatz 2 des dpa-Gesellschaftsvertrags heißt es wörtlich: "Das Unternehmen erfüllt seine Aufgabe unparteiisch und unabhängig von Einwirkungen und Einflüssen durch Parteien, Weltanschauungsgruppen, Wirtschafts- oder Finanzgruppen und Regierungen."

Es ist ein Grundsatz des dpa-Journalismus, Fakten zu liefern und relevante Geschichten zu erzählen, die es den Leserinnen und Lesern überlassen, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Redaktionelle Organisation

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge, Online-Dienste und andere Formate.

Rund 1.000 dpa-Journalistinnen und -Journalisten arbeiten im In- und Ausland. dpa recherchiert Fakten, interviewt Gesprächspartner, verfolgt Entwicklungen und analysiert Zusammenhänge streng nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen. Es wird keine Story veröffentlicht, die nicht von mindestens zwei dpa-Journalisten bearbeitet wurde. Richtigkeit geht immer vor Geschwindigkeit.

Das dpa-Faktencheck-Team ist eine Redaktion der Deutschen Presse-Agentur.

Fragen und Antworten zu Faktenchecks bei dpa

Was versteht dpa unter einem Faktencheck?
Die dpa überprüft mit ihren Faktenchecks in der Öffentlichkeit geäußerte, gesellschaftlich relevante Behauptungen. Der Name des journalistischen Formats ist also etwas irreführend – es werden keine Fakten gecheckt, sondern Behauptungen anhand recherchierbarer und belegbarer Fakten überprüft. Entscheidend sind dabei die gesellschaftliche Relevanz und der Gesprächswert eines Themas. Im Basisdienst prüft dpa nur Behauptungen im aufwändigen Format Faktencheck, die für die breite Öffentlichkeit relevant und interessant sind. Zudem wollen wir vermeiden, Falschbehauptungen durch die große Reichweite der dpa erst bekannt zu machen. Meinungen und subjektive Bewertungen sind für dpa-Faktenchecks generell tabu. Überprüft wird nur, was verifiziert oder falsifiziert werden kann – auch wenn das Ergebnis oft komplexer ist als „richtig“ oder „falsch“.
Wie sehen die dpa-Faktenchecks konkret aus?
Der Faktencheck ist bei dpa ein eigenes Format. In der Regel besteht es aus drei Elementen: Der Behauptung, der Bewertung und der Begründung für die Bewertung, also dem Fakten-Teil. Wir bemühen uns, bereits in der Überschrift oder spätestens im Teaser eines Textes klar zu machen, wie die Faktenlage ist. So wollen wir vermeiden, dass die Falschbehauptung in den Köpfen bleibt, wenn Menschen zum Beispiel nicht den ganzen Text lesen. Unser Ziel ist es, die Faktenchecks so transparent wie möglich zu formulieren, damit die Leserinnen und Leser die Möglichkeit haben, die Bewertung nachvollziehen zu können. Deswegen sind sämtliche im Internet zugänglichen Quellen verlinkt. In aller Regel sorgen Archivlinks dafür, dass die Quellen auch einsehbar bleiben, wenn ganze Websites oder bestimmte Inhalte auf Seiten gelöscht werden. Wenn uns zum Beispiel Experten, Sprecherinnen oder Politiker direkt etwas mitteilen, so dass wir die Aussagen nicht verlinken können, nennen wir sie als Quellen explizit. Ein Faktencheck nur auf Basis anonymer Quellen ist bei dpa ausgeschlossen.
Wie entsteht ein Faktencheck journalistisch, wie recherchiert das Team?

Am Anfang steht für uns die Frage: Lässt sich das überhaupt checken? Oder ist das Meinung und subjektiv, ist es mehrdeutig oder unklar formuliert? Bereits hier entscheiden wir mindestens nach dem Vier-Augen-Prinzip. Dann beginnt die Recherche. Zur Beantwortung der Frage, ob eine Behauptung wahr oder falsch ist, nutzen wir alle Techniken des sorgfältigen journalistischen Handwerks.

Das sind unter anderem die klassischen Schritte der Verifikation: Überprüfung der Identität einer Quelle, Abgleichen mit offiziellen Statistiken, Recherche bei in einer Behauptung erwähnten Personen, Suche nach dem Original-Video oder -Interview. Wir belegen unser Urteil nach Möglichkeit mit mindestens zwei voneinander unabhängige Quellen. Dabei setzen wir auf Primärquellen, also Dokumente, Studien o. ä., nicht auf Berichte Dritter. Auf uns bekannte Interessenskonflikte, die im Rahmen des Faktenchecks eine Rolle spielen könnten, weisen wir in unseren Texten hin. Wenn erforderlich, kontaktieren wir die Urheber/Verbreiter einer Behauptung, um offene Fragen zu klären.

Eine wichtige Rolle spielen aber auch neue Recherche-Methoden im digitalen Journalismus. Dazu zählen Techniken und Werkzeuge wie Bilder-Rückwärts-Suche, Internet-Archive, Geolocation und Chronolocation, also die Bestimmung von Aufnahmeort und -zeit, oder die Untersuchung von Bildmaterial mit spezieller Software. So kann etwa überprüft werden, ob ein Foto manipuliert wurde oder ob ein Video wirklich das zeigt, was die Überschrift verspricht.

Nicht immer kommen wir am Ende des Faktenchecks zu einem eindeutigen Urteil. Beziehen sich Behauptungen auf Personen, versuchen wir diese direkt zu befragen. Wenn wir trotz intensiver Recherche nicht alle Punkte klären können, werden wir dies im Faktencheck erwähnen.

Wieso gibt es nicht bei allen dpa-Faktenchecks eine klare Bewertungsskala wie z.B. „richtig, eher richtig, teils teils, eher falsch, falsch“?
Sehr viele Themen/Behauptungen sind zu komplex, um sie nach einem starren Schema zu bewerten. Uns geht es im Zweifelsfall eher um eine korrekte und verständliche Einordnung als um eine womöglich irreführende Bewertung. Die Leser sollen durch den Faktencheck den Wahrheitsgehalt einer überprüften Behauptung erfassen und den Kontext eines strittigen Themas verstehen können. Die Welt ist nur selten schwarz oder weiß. Die Leser sollen sich mit Hilfe von dpa-Faktenchecks in gesellschaftlichen Diskussionen über bestimmte Themen eine eigene, auf Fakten und Tatsachen gestützte Meinung bilden können.
Haben die Leserinnen und Leser die Möglichkeit, dpa-Faktenchecks zu überprüfen?
Das dpa-Faktencheck-Team ist verpflichtet, in Texten auf alle verwendeten öffentlich zugänglichen Informationen zu verlinken. Damit können die Leserinnen und Leser z.B. überprüfen, ob bestimmte Zahlen oder Fakten tatsächlich in einem offiziellen Dokument veröffentlicht wurden. Es gibt darüber hinaus aber auch Informationen, die die dpa-Journalistinnen und -Journalisten durch direkte Kontakte zu Politikern, Behörden, Unternehmen oder Prominenten erhalten und die nicht öffentlich dokumentiert und einsehbar sind. In diesen Fällen weisen die dpa-Faktenchecks transparent auf die Herkunft der Informationen hin.
Achtet dpa darauf, dass bei politischen Themen alle Parteien gleich häufig einem Faktencheck unterzogen werden?
Der Auslöser für einen Faktencheck ist nicht die politische Ausrichtung oder Parteizugehörigkeit einer Quelle. Im Einklang mit den dpa-Statuten sind die Faktenchecks nicht gegen eine bestimmte Partei oder politische Ausrichtung gerichtet. Entscheidend ist die Behauptung an sich und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Eine proportionale Aufteilung der Faktenchecks nach Parteizugehörigkeit der Quelle findet demnach nicht statt. Es kann durchaus sein, dass Politiker und Parteien häufiger überprüft werden, die wiederholt durch falsche oder irreführende Behauptungen für Aufmerksamkeit sorgen.
Wieso dauert es manchmal Tage, bis ein Faktencheck erscheint?
Als Nachrichtenagentur gehört Tempo zu unserem Geschäft. Aber Sorgfalt geht immer vor Geschwindigkeit. Manche Themen sind derart komplex, dass ein Faktencheck erst nach mehrmaliger Prüfung und nach Rücksprachen mit Experten gesendet werden kann. Wenn das Thema von hoher gesellschaftlicher Relevanz ist, bleibt der Faktencheck auch noch nach Tagen aktuell. Manche Themen sind allerdings so komplex, dass ein Faktencheck wenig sinnvoll ist, da sich kaum eine erkenntnisbringende Bewertung abgeben lässt. dpa informiert in der laufenden Berichterstattung über bedeutende Kontroversen oder Ereignisse, verzichtet aber in den genannten Fällen auf einen Faktencheck.
Werden bei dpa „normale“ Meldungen und Berichte weniger sorgfältig recherchiert als Faktenchecks?
Nein. Die Deutsche Presse-Agentur prüft jede ihrer Nachrichten vor der Veröffentlichung mit höchster Sorgfalt auf Wahrheit, Inhalt und Herkunft. Der Faktencheck unterscheidet sich nur durch das besondere Format unter der Fragestellung „Stimmt das?“ von der regulären Berichterstattung der dpa.

Das Faktencheck-Team der dpa

Das exakte Recherchieren beherrschen bei dpa alle Journalistinnen und Journalisten. Darüber hinaus ist das Spezialwissen über das Format und die Standards des Faktenchecks im dpa-Faktencheck-Team gebündelt. Seine Mitglieder schreiben selbst Faktenchecks oder redigieren die Faktenchecks anderer Kolleginnen und Kollegen. Außerdem stehen die Mitglieder des dpa-Faktencheck-Teams allen Redaktionen bei dpa beratend zur Seite.

Die Kolleginnen und Kollegen im dpa-Faktencheck-Team:

Teresa Dapp leitet die Faktencheck-Redaktion der dpa. Zuvor hat sie zwei Jahre als Auslandskorrespondentin in London gearbeitet und fünf Jahre lang als Bundeskorrespondentin über den Berliner Politikbetrieb berichtet. Dapp hat in Berlin und Brüssel Geschichte, Politik und Soziologie studiert.

Stefan Voss hat das Faktencheck-Team der dpa aufgebaut und leitet die Abteilung Verifikation bei der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er hat mehr als 10 Jahre als Auslandskorrespondent in der Ukraine und in Russland gearbeitet und spricht fließend Russisch. Voß war vor seinem Einsatz in der Abteilung Verifikation Dienstleiter in der Politik-Redaktion. Er hat Geschichte, Slawistik und Politikwissenschaften studiert.

Sebastian Fischer ist Leiter der Abteilung Hintergrund und Fakten. Als Dokumentationsjournalist arbeitet er an der Schnittstelle von Redaktion und Spezialrecherche. Zu seinen Spezialgebieten zählen Datenbanken und Online-Recherchen. Fischer hat Informationswissenschaft, Klassische Philologie und Germanistik studiert.

Jan Ludwig arbeitet seit 2019 als Faktenchecker für die dpa. Zu seinen Spezialgebieten zählen unter anderem die Internet-Archivierung und die Geolocation-Techniken. Ludwig studierte Philosophie und Geschichte in Dresden und Paris und absolvierte die Henri-Nannen-Journalistenschule. 2015 wurde er mit dem CNN Journalist Award ausgezeichnet.

Dirk Wittenberg ist Teamleiter des dpa-Faktenchecks. Er kümmert sich unter anderen um die redaktionellen Standards und die Koordination der täglichen Aufgaben der Redaktion. Zu seinen Aufgabenfeldern zählen zudem unter anderem die Auswertung von statistischen Daten, Social-Media-Monitoring und Geolocation. Wittenberg hat Kulturanthropologie, Politikwissenschaften und Geschichte studiert.

Alexandra Stober ist Redakteurin in der Grafik-Redaktion. Sie ist dafür zuständig, Daten und Fakten als Grundlage für Grafiken zu recherchieren und auszuwerten. Daneben schreibt sie erklärende Texte aus verschiedenen Themenbereichen für den Basisdienst und die Kindernachrichten der dpa. Stober hat Journalistik und Politikwissenschaft (Diplom) studiert und während des Studiums beim Westdeutschen Rundfunk volontiert.

Marc Fleischmann ist Redakteur in der Abteilung Hintergrund und Fakten in Berlin. Er ist seit mehr als 20 Jahren in der Medienbranche tätig. Als Experte für Netzwelt-Themen arbeitete er für die Netzeitung und Bild.de. Nach dem Studium der Soziologie mit dem Schwerpunkt Kommunikation und Medien in Bamberg hat er ein Volontariat bei einer Tageszeitung absolviert.

Markus Bergmann ist als Redakteur bei dpa-infocom zuständig für Online-Angebote der Deutschen Presse-Agentur. Bei Großereignissen, Katastrophen und Wahlen kümmert er sich um Liveticker und Newsblogs. Bergmann hat Journalistik, Anglistik und Amerikanistik in Dortmund studiert, für verschiedene Zeitungen gearbeitet und während des Studiums bei der Main-Post (Würzburg) volontiert.

Simon Schramm ist Redakteur im Faktencheck-Team. Er hat sein journalistisches Handwerk als Lokalreporter in München gelernt und dann die Deutsche Journalistenschule besucht. Er liebt es, zu recherchieren und akribisch einer Frage nachzugehen: Stimmt das? Er hat in München Politikwissenschaft, Soziologie und Medienrecht studiert; Hospitanzen bei der AZ, dpa München, SZ, taz und im Investigativ-Ressort der ZEIT.

Veronika Völlinger ist Redakteurin Faktencheck-Team der dpa-infocom. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit dort sind Recherchen zu Desinformation auf Telegram. Völlinger hat Politikwissenschaft studiert und wurde an der Henri-Nannen-Schule ausgebildet.

Arne Beckmann ist Redakteur und Entwickler im Faktencheck-Team. Besonders im Blick hat er die sogenannten synthetischen Medien - also Fotos, Audios und Videos, die durch Techniken der künstlichen Intelligenz verfälscht wurden. Arne hat Medieninformatik studiert und nach einem anschließenden Volontariat mehrere Jahre lang für zahlreiche Privatradios gearbeitet.

Lisa Ducret ist als Multimedia-Redakteurin am Visual-Desk und in der Faktencheck-Redaktion der Deutschen Presse-Agentur tätig. Sie absolvierte ihren Master in Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin und sammelte anschließend zahlreiche Erfahrungen im Nachrichtenbereich, so z.B bei Arte, der französischen Nachrichtenagentur AFP, bei Correctiv und durch ihr Volontariat mit Schwerpunkt Multimedia bei der dpa.

Jacqueline Rother ist Redakteurin bei der dpa-infocom. Sie ist seit 2017 Teil der Digitalredaktion der Deutschen Presse-Agentur. In der Zeit hat sie auch für das Panorama- und Medienressort und die dpa Kindernachrichten geschrieben. Zuvor hat sie für unterschiedliche Medien im Rheinland gearbeitet und bei einer Tageszeitung volontiert. Rother hat Politik und Soziologie in Bonn und Osteuropastudien in Berlin studiert. Bei längeren Aufenthalten in Bulgarien, Georgien und Russland hat sie mehrere journalistische Recherchen und Projekte realisiert.

Tobias Schormann ist Redakteur im Faktencheck-Team der dpa-infocom. Er war zuvor mehrere Jahre Chef vom Dienst im dpa-Themendienst, der Verbraucher- und Ratgeberredaktion der dpa. Dort hat er auch volontiert. Er hat Germanistik und Politikwissenschaft in Hamburg und Berlin studiert.

Roland Siegloff hat im Alter von 19 Jahren bei Deutschlands kleinster eigenständiger Tageszeitung "Emder Zeitung" volontiert. Später studierte er in Frankfurt/Main und Lille (Frankreich). Nach Stationen als dpa-Journalist in Frankfurt und Mainz arbeitete er als Korrespondent in Brüssel. Nach zehn Jahren als dpa-Redakteur in Hamburg und Berlin ist Roland nach Brüssel zurückgekehrt, wo er das Faktencheck-Team für die Benelux-Länder koordiniert.

Ellen de Greef hat Jura und Journalismus studiert. Sie gehört seit Sommer 2020 zum Faktencheck-Team der dpa in Brüssel. Zuvor erhielt sie eine journalistische Ausbildung bei der belgischen Zeitung De Standaard mit den Schwerpunkten Wirtschaftsberichterstattung und Online.

Dieter Ebeling kam im Jahr 1969 zur dpa. Seitdem hat er viele Jahre als Korrespondent in München, Paris, Nairobi, Brüssel, Hamburg, London und Berlin gearbeitet. Für ein Jahrzehnt war Dieter stellvertretender Chefredakteur der dpa. Im Ruhestand ist er dem Journalismus treu geblieben. Von Trier aus unterstützt er das Faktencheck-Team in Brüssel.

Claire Poel hat Journalismus an der Hogeschool in Utrecht studiert, mit einem Auslandsjahr in Dänemark. Ihr Spezialgebiet: EU-Themen. Claire arbeitet seit Anfang 2021 als Faktencheckerin im dpa-Team Brüssel.

Sara Magniette hat in Brüssel (Belgien) und Bradford (Großbritannien) Journalismus und Medienwissenschaften studiert. Im Anschluss an ihren Master arbeitete sie für Radio- und Fernsehsender und verschiedene Nachrichtenagenturen. Nach drei Jahren als Auslandskorrespondentin in Den Haag stieß sie im Frühjahr 2021 als Redakteurin zum Brüsseler Team der dpa-Faktenchecker.

Kian Badrnejad arbeitet seit 2021 als Faktenchecker für die dpa. Vorher hat er als Reporter für die politischen und investigativen Magazine beim Norddeutschen Rundfunk gearbeitet, wo er 2013 auch volontiert hat. Bei der dpa verifiziert, recherchiert und schreibt er. Außerdem hat er den WhatsApp-Faktencheck aufgebaut und entwickelt neue Formate für den Messenger-Dienst. Kian Badrnejad hat in Bamberg Iranistik, Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft studiert und spricht neben Deutsch und Englisch auch Persisch.

Bernd Bergmann gehört seit Sommer 2022 zum Faktencheck-Team der dpa. Er hat Politikwissenschaften in Hannover studiert und arbeitete während des Studiums in freier Mitarbeit für die Oldenburgische Volkszeitung (heute OM-Medien) in Vechta. Dort absolvierte Bergmann auch sein Volontariat. Anschließend hat er den Aufbau des Nachrichtenportals OM-Online mitgestaltet und war für die Online- und Social-Media-Angebote zuständig.

Daan Nicolay studierte Philosophie an der Universität Antwerpen, mit einem Auslandssemester in Berlin und einem Schwerpunkt in politischer und sprachlicher Philosophie. Seine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte er während eines Praktikums bei der Zeitschrift MO. Seit September 2021 arbeitet er für das Benelux Faktencheck-Team der dpa.

Jitka Marks studierte Geschichte in Utrecht und Niederlande-Deutschland-Studien in Nijmegen und Münster. Sie schrieb u.a. für die niederländische Wochenzeitung De Groene Amsterdammer und gehört seit Sommer 2022 zum Benelux Faktencheck-Team der dpa.

Katharina Leidner hat in München Politikwissenschaft studiert. Im Anschluss hat sie beim Radio volontiert und war in einer Hörfunkagentur tätig. Seit Ende 2022 ist sie Redakteurin im Faktencheck-Team der dpa.

Hinweis:

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es nicht erlaubt, bezahlte oder herausgehobene Stellungen in politischen Parteien, Regierungen sowie staatlichen Institutionen und vom Staat kontrollierten Unternehmen innezuhaben. Sie sollen im Namen des dpa-Faktenchecks nicht politisch Partei ergreifen und dürfen keine Geschenke, Dienstleistungen oder sonstige Zuwendungen annehmen, die über gewöhnliche soziale Gepflogenheiten hinausgehen.

Kontakt zum Faktencheck-Team der dpa

Gibt es eine Behauptung von hoher gesellschaftlicher Relevanz, die die Deutsche Presse-Agentur aus Ihrer Sicht mit einem Faktencheck überprüfen sollte? Wenn Ihnen ein solches Reizthema wichtig erscheint, dann schreiben Sie uns an folgende Adresse: factcheck-belgium[at]dpa.com

Dafür brauchen wir unbedingt folgende Informationen:

 • Um welches Thema bzw. welche Tatsachen-Behauptung handelt es sich?
 • Wer hat die Behauptung aufgestellt (bitte auf öffentliches Dokument/Webseite/Video/Post verlinken)?
 • Bitte ganz konkret beantworten: Wieso halten Sie diese Tatsachen-Behauptung für falsch? Was macht die Behauptung so relevant, dass dpa sie prüfen soll?
 • Welche Auswirkungen hätte es aus Ihrer Sicht, wenn dpa zum vorgeschlagenen Thema keinen Faktencheck senden würde?

Bitte beachten Sie: Meinungen und subjektive Bewertungen sind für dpa-Faktenchecks generell tabu. Überprüft wird nur, was verifiziert oder falsifiziert werden kann – auch wenn das Ergebnis oft komplexer ist als „richtig“ oder „falsch“.

An die Adresse factcheck-belgium[at]dpa.com können Sie natürlich auch Hinweise auf mögliche Fehler in unseren Faktenchecks schicken und uns sonstige Anregungen geben.

dpa-factcheck

Nederlands Deutsch

Règles de vérification des faits (factchecks)

Le factcheck dpa vise, à proprement parler, à contrôler des assertions. « Est-ce vrai? » ou « Est-ce vraiment comme ça? » En se posant ces questions fondamentales, nous voulons vérifier l’exactitude d’affirmations, actuelles et socialement pertinentes. Lors du choix des sujets pour les « factchecks » de la dpa, l’agitation provoquée par un thème constitue le facteur décisif. Cela signifie qu'une affirmation ou une déclaration suscite de nombreuses conversations ou crée des remous.

Idéalement, un factcheck dpa est subdivisé en trois rubriques : « affirmation », « évaluation » et « faits ». Ce schéma doit permettre d’apporter la plus grande clarté possible sur un sujet. Qu'est-ce qui est exactement affirmé? Comment la dpa évalue-t-elle cette allégation? Sur quels faits se fonde l'évaluation de la dpa? Si possible, l'évaluation doit inclure une conclusion claire: l’assertion est correcte ou incorrecte. Toutefois, des conclusions telles que « c’est en grande partie correct » ou « c’est en grande partie incorrect » sont également possibles.

Le choix des factchecks ne se limite pas aux sujets politiques. La dpa vérifie également les allégations provenant des secteurs de l'économie, de la science et de sources diverses. Elles doivent représenter un intérêt pour la vie en société.

Les factchecks de la dpa sont destinés à permettre aux lecteurs de se forger leur propre opinion sur des sujets complexes, sur la base de faits. Idéalement, sur base des factchecks, les lecteurs peuvent remettre en question des préjugés non fondés ou s’interroger sur des manipulations trompeuses, et finalement les rejeter. En outre, l'un des objectifs de la dpa est de familiariser les lecteurs avec les techniques de recherche de l'ère numérique.

Dans des cas particuliers, les auteurs des factchecks de la dpa peuvent s'écarter de ce schéma strict. Toutefois, ces exceptions ne s'appliquent qu'aux sujets controversés très pertinents sur le plan social, pour lesquels une évaluation ne peut être faite selon les règles pour certaines raisons - par exemple parce que la dpa ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à la vérification des faits. Dans ces cas, lorsqu'une mise en perspective présente un intérêt social considérable, la publication d’un factcheck assorti d’une évaluation limitée ou contenant des réserves est également possible.

Les journalistes de la dpa s'efforcent de formuler les factchecks de la manière la plus transparente possible. Ce faisant, la dpa est responsable de ses recherches et de ses méthodes de travail. Cela signifie, par exemple, que des liens vers toutes les informations publiques auxquelles les textes font référence sont établis. L'objectif de nos factchecks est de permettre au lecteur d'effectuer lui-même une vérification des faits, à l’aide des liens fournis. Les lecteurs peuvent ainsi contrôler la méthode de travail de la dpa et, s'ils le souhaitent, effectuer eux-mêmes des recherches complémentaires.

La dpa est strictement apolitique, n’est liée à aucune confession religieuse ou idéologie et est économiquement indépendante. Dans ce contexte, nous sélectionnons nous-mêmes les sujets de nos factchecks. Aucune prise de position sociale ou politique n'est décisive, pour nous ; seul l'esprit de la Constitution l'est.

A l’image de tous les articles de la dpa, les vérifications des faits sont le fruit d'un travail d'équipe. Au moins deux journalistes sont impliqués dans chaque cas. En règle générale, les membres des équipes de factchecking de la dpa sont les auteurs et les rédacteurs des vérifications de faits. Mais tous les autres journalistes de la dpa sont également des vérificateurs de faits expérimentés, en raison de leur formation et de leur travail quotidien en tant que journalistes d'agence de presse. La recherche et le contrôle de l'information sont les outils professionnels de base de la dpa. Ils forment à la fois le fondement de la formation interne et de la pratique quotidienne de la rédaction dans tous les domaines.

Les lecteurs, comme tous les clients de la dpa, ont la possibilité de soumettre à la rédaction de la dpa de nouveaux sujets de vérification de faits. Ils peuvent ainsi expliquer pourquoi, à leur avis, le sujet est important pour l'ensemble du pays ou au moins pour une de ses régions. Ces propositions, ainsi que les commentaires sur les factchecks déjà diffusés, peuvent être envoyés directement à l'équipe factcheck de la dpa (factcheck-belgium[at]dpa.com).

Règles de correction

Les vérifications de faits de la dpa - comme tous les textes de l'agence de presse - sont produites avec les plus grands soin, équilibre et précision.

Bien entendu, nous ne pouvons pas exclure complètement les erreurs. Malgré toutes les normes de qualité et tous les mécanismes de contrôle mis en place, le risque de malentendus, d'erreurs ou de simples fautes d'orthographe n’est pas tout à fait écarté. La crédibilité est le plus grand atout de la dpa. Chaque erreur – même la plus petite - est donc corrigée immédiatement, honnêtement et de la manière la plus transparente possible, dès qu'elle est repérée. L'équipe de rédaction de la dpa rend également compte de ses erreurs. Tous les journalistes de la dpa ont pour instruction de corriger les erreurs, aussi petites soient-elles, de manière aussi transparente que possible. Cela signifie qu'il faut indiquer en détail ce qui a été signalé comme étant incorrect et en quoi consiste précisément la correction.

En outre, les erreurs sont discutées en interne, des leçons en sont tirées et les violations de nos normes sont évaluées en conséquence. En cas d'erreur majeure, qui entraîne par exemple le retrait d'une dépêche, la dpa propose également à ses clients, si le cas s’y prête, un rapport détaillé sur les circonstances dans lesquelles cette erreur a été commise et les corrections qui lui sont apportées. Les lecteurs peuvent entrer directement en contact avec la dpa via cette adresse email : factcheck-belgium[at]dpa.com

Structure et principes éditoriaux de la dpa

Propriétaires

Les propriétaires de la dpa sont 179 entreprises de médias allemandes. Il s'agit en particulier des éditeurs de journaux et de magazines ainsi que des sociétés de radiodiffusion. En principe, chaque actionnaire ne peut pas acquérir plus de 1,5 % du capital social. Les radiodiffuseurs publics peuvent acquérir une part plus importante, mais pas plus de 15 % du capital social au total. Globalement, les entreprises de radio et de télévision (publiques et privées) ne peuvent pas détenir plus de 25 % des parts du capital.

Le directeur général et le rédacteur en chef de la dpa sont directement responsables devant le conseil d’administration de l'agence. Le conseil d’administration, qui compte au moins douze membres (ils sont provisoirement dix-sept, actuellement), est formé d’un échantillon représentatif des actionnaires, du journal régional à la grande société de radiodiffusion, et est dirigé par un président.

Revenus

Le groupe de sociétés dpa a clôturé l'exercice 2019 sur un chiffre d'affaires total de 142,5 millions d'euros. En tant que société principale du groupe, Deutsche Presse-Agentur GmbH a réalisé un chiffre d'affaires de 92,9 millions d'euros. Un bénéfice net de 1,3 million d'euros a été dégagé pour l'exercice 2019.

Les clients de la dpa sont des éditeurs de journaux et de magazines, des portails en ligne, des stations de radio et de télévision ainsi que des entreprises, des organisations et des institutions.

La dpa ne reçoit aucune subvention ou autre contribution financière de l'État. Tous les revenus sont générés sur le marché libre. La dpa est une société à responsabilité limitée et fonctionne selon les purs principes de l'économie de marché.

En plus de son activité principale, la dpa est active dans de nombreux autres domaines, par l’intermédiaire de filiales. Par conséquent, les résultats de la dpa dépendent de l'évolution de l’économie et des contributions financières qui lui sont liées, que les filiales apportent en général sur base de contrats.

En 2019, les filiales et les sociétés dans lesquelles la dpa a des participations ont réalisé d'importants bénéfices ; elles ont généré un résultat de 13,5 millions d'euros. (dpa rapport annuel 2019)

Conscience journalistique

Les journalistes de la dpa sont libres et indépendants, dans leur métier. Nous sommes attachés à la vérité et aux faits et non aux partis politiques, aux autorités religieuses ou culturelles, à l'industrie ou à d'autres groupes d'intérêt.

La rédaction de la dpa travaille selon les principes énoncés dans les statuts de l’agence: elle est indépendante de toute idéologie, des entreprises commerciales et des gouvernements. La rédaction et la direction sont liées d’égale manière à ces principes.

L'article 5, paragraphe 2, des statuts de la dpa stipule : « La société remplit sa mission de manière impartiale et indépendante de toute pression (pouvant être exercée) par des partis politiques, des groupements idéologiques, des groupes économiques ou financiers et des gouvernements. »

L'un des principes du journalisme à la dpa est de relater des faits et de livrer des récits pertinents, en laissant aux lecteurs le soin de tirer leurs propres conclusions.

Bien sûr, nous ne pouvons pas exclure des erreurs. Les rédacteurs sont des êtres humains. Malgré toutes les normes de qualité et tous les mécanismes de contrôle mis en place, la possibilité de malentendus, d'erreurs ou de simples fautes de frappe subsiste. La crédibilité est le plus grand atout de la dpa. Toutes les erreurs sont donc corrigées immédiatement, honnêtement et de la manière la plus transparente possible dès qu'elles sont connues - même les plus petites. En outre, les erreurs sont traitées en interne, des leçons en sont tirées et les violations de nos normes sont sanctionnées en conséquence.

Organisation éditoriale

La Deutsche Presse-Agentur (dpa) a été fondée en 1949 et est l'une des principales agences de presse indépendantes au monde. La dpa fournit des services journalistiques aux médias, aux entreprises et aux organisations. Ils comprennent la transmission de textes, de photos, de vidéos, de graphiques, de reportages radio, de services en ligne et d'autres formats.

Quelque 1.000 journalistes de la dpa travaillent sur 54 sites en Allemagne et sur 94 sites à l'étranger. En plus du service de base, qui est le produit phare de l'agence de presse, la dpa fournit 12 services régionaux qui sont dirigés à partir de sept « bureaux régionaux ». En tant qu'agence internationale, la dpa assure sa production dans quatre langues : l’allemand, l’anglais, l’espagnol et l’arabe. Chaque jour, la dpa diffuse environ 600 dépêches rien que sur son fil d’informations le plus important, le service de base, et 1.200 photos sur son fil d’images.

La dpa recherche des faits, réalise des interviews, suit les développements et analyse les contextes dans le strict respect des principes énoncés dans les statuts de la rédaction. Aucun article n'est publié s'il n'a pas été édité par deux journalistes de la dpa au moins. La précision prime toujours sur la rapidité.

La confiance et la vérité sont de la plus haute importance pour la dpa. Le modèle commercial de la dpa repose sur la plus grande fiabilité possible. Les rares erreurs rédactionnelles qui sont néanmoins commises sont corrigées immédiatement et de manière transparente, après un examen minutieux.

Questions et réponses sur les factchecks à la dpa

Qu'est-ce que le dpa entend par vérification des faits?
En tant qu'utilisateurs des médias, nous nous intéressons tous à des faits et nous cherchons des orientations sur des questions qui sont importantes pour nous. Avec ses factchecks du service de base, la dpa vérifie les commentaires publics qui représentent un intérêt pour la société. Il ne s'agit pas de faits à proprement parler, mais plutôt d'assertions soutenues, entre autres, par des politiciens et d'autres personnalités publiques. Dans des cas exceptionnels, la dpa vérifie également les allégations provenant de sources moins importantes. Le facteur décisif est toujours la pertinence ou l'attrait d'un sujet. Une allégation conduira la dpa à effectuer une vérification des faits si elle est convaincue que les citoyens intéressés se poseront inévitablement ces questions: « Est-ce vrai ? » ou « est-ce vraiment le cas ? » Il convient de noter que, pour des raisons de capacité, le service de base de la dpa ne vérifie que les affirmations les plus importantes et les plus pertinentes, dans le cadre élaboré des factchecks.
Les vérifications des faits se limitent-elles aux seules affirmations ?
Non. La dpa publie également des vérifications de faits sous le format « Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas » en cas d'événements majeurs inattendus dont la situation n'est pas claire. Ces vérifications de faits permettent d'avoir un aperçu rapide des faits et allégations officiellement confirmés, par exemple dans le cas d'attentats terroristes, de bousculades ou de catastrophes, qui sont généralement diffusés via les réseaux sociaux.
Des allégations plus anciennes peuvent-elles également être soumises à un factcheck?
Oui, absolument. Il peut s'agir, par exemple, de promesses de campagne électorale faites par des hommes politiques. La dpa vérifie régulièrement, aux niveaux fédéral et régional, ce qu'il advient des annonces politiques importantes.
À quoi ressemblent concrètement les factchecks de la dpa?
Les vérifications de faits forment une catégorie à part dans la production de la dpa, à côté des « nouvelles », des « résumés », des « mises en contexte » ou des « correspondances ». Dans le format des factchecks, nous sélectionnons une allégation ou une information similaire et nous allons au fond des choses. Idéalement, un factcheck permet de conclure que l'assertion faisant l'objet de l'enquête est vraie ou fausse. Notre objectif est de rendre les vérifications des faits aussi transparentes que possible afin que les lecteurs puissent comprendre notre évaluation.
Comment un factcheck s’effectue-t-il, sur le plan journalistique ?
Afin de répondre à la question de savoir si une assertion est vraie ou fausse, les journalistes de la dpa utilisent toutes les techniques propres à la recherche journalistique minutieuse. Elles englobent non seulement des étapes classiques de vérification (vérification de l'identité d'une source, comparaison avec les statistiques officielles, recherche de personnes mentionnées dans une allégation, etc.) mais également de nouvelles méthodes de recherche du journalisme numérique. Il s'agit notamment de techniques et d'outils tels que la recherche de photos inversées, les archives internet, la géolocalisation, le « patient zéro ». Nous n'arrivons pas toujours à formuler un jugement clair, à la fin de la procédure de factcheck. Il existe également des factchecks dpa qui ne permettent pas de porter un jugement tranché, à la fin.
Pourquoi n'y a-t-il pas d'échelle d'évaluation claire pour tous les factchecks de la dpa, qui indiquerait par exemple « correct, plutôt correct, en partie correct, plutôt incorrect, incorrect » ?
De très nombreux sujets et affirmations sont trop complexes pour être évalués selon un schéma rigide. En cas de doute, nous sommes plus intéressés par une mise en perspective correcte et compréhensible que par une évaluation éventuellement trompeuse. Grâce au factcheck, le lecteur doit être en mesure d’évaluer la véracité d'une affirmation vérifiée et de comprendre le contexte d'un thème controversé. Le monde est rarement noir ou blanc. À l'aide des factchecks de la dpa, les lecteurs doivent pouvoir se former leur propre opinion, en se fondant sur des faits, sur des sujets abordés lors de discussions en société.
Les lecteurs ont-ils la possibilité de vérifier les factchecks de la dpa?
Les factcheckers de la dpa sont tenus d’intégrer dans leurs textes des liens vers toutes les informations disponibles au public qu’ils ont exploitées. Cela permet aux lecteurs de vérifier, par exemple, si certains faits ou chiffres ont effectivement été publiés dans un document officiel. Cependant, il y a aussi des informations que les journalistes de la dpa obtiennent grâce à une prise de contact directe avec des politiciens, des institutions, des entreprises ou des célébrités. Dans ces cas, les factchecks de la dpa indiquent l'origine des informations.
A quelles conditions une allégation doit-elle satisfaire pour être vérifiée par un factcheck de la dpa ?
Le sujet doit avoir une grande pertinence au niveau social. Idéalement, l'allégation doit alimenter un large débat de société et donc revêtir une importance cruciale pour le public au moment où il doit se forger une opinion. La dpa évalue à l’avance les conséquences qu’aurait une allégation si elle n’était pas vérifiée. Plus elles seraient graves, plus cela plaide en faveur d’un factcheck. Les lecteurs peuvent proposer à la dpa des sujets pour des factchecks (voir la rubrique « Contact »). Dans ce cas aussi, l’importance d’ordre social du sujet est un critère déterminant.
Quelles affirmations ne sont-elles pas prise en compte?
En Allemagne, la dpa livre ses textes à presque tous les journaux et stations de radio et de télévision, ainsi qu’à de nombreux portails d'information sur Internet. Ses textes ont donc une très large portée. Aussi les factchecks de la dpa ne portent-ils généralement que sur des affirmations d’intérêt national et social. En règle générale, la dpa ne réalisera pas de factcheck sur des faits de manipulation ou de désinformation qui ont une portée réduite dans les médias sociaux. En outre, les pures expressions d'opinion ne se prêtent pas à une vérification des faits.
La dpa veille-t-elle strictement à ce que tous les partis soient soumis à des fréquences identiques à des factchecks, lorsque sont abordées des questions politiques ?
L'élément déclencheur d'une vérification de faits n'est pas l'orientation politique ou l'appartenance à un parti d'une source. Conformément aux statuts de la rédaction de la dpa, les factchecks ne ciblent pas un parti ou une appartenance politique en particulier. Les journalistes de la dpa sont libres et indépendants dans leurs reportages. Nous sommes attachés à la vérité et aux faits et non aux partis politiques.
Le facteur décisif est l'allégation elle-même et son impact social. Il n'y a pas de répartition proportionnelle des factchecks en fonction de l'affiliation politique des sources. Mais il se peut que les politiciens et les partis qui se font remarquer de façon répétitive par des allégations fausses ou trompeuses soient contrôlés plus fréquemment.
Comment la dpa trouve-t-elle les sujets des factchecks?
Plus de 1.000 journalistes travaillent pour la dpa à l’échelle mondiale. Ils suivent les événements et les développements d’intérêt général et établissent des rapports. Nous sommes très attentifs aux débats parlementaires et aux prestations des personnalités politiques, nous lisons les communiqués de presse, nous assistons aux conférences de presse, nous suivons les émissions de télévision et de radio et nous surveillons les chaînes de médias sociaux de tous les hommes politiques, partis, entreprises, organisations, clubs sportifs et célébrités d’envergure. Mais nous sommes également ouverts aux suggestions venant de l'extérieur. Toute personne qui pense qu'une allégation est si importante, d’un point de vue social, qu'elle devrait être vérifiée par la dpa peut nous nous envoyer un courriel (factcheck-belgium[at]dpa.com)
Est-ce que la dpa effectue des recherches moins approfondies pour des nouvelles « normales » que pour des factchecks ?
Non. La dpa vérifie avec le plus grand soin la véracité, le contenu et l'origine de chacune de ses informations avant leur publication. La seule différence entre les dépêches classiques rédigées par la dpa et les factchecks, c’est le format particulier de ces derniers, qui doivent répondre à une question : « Est-ce vrai ? »
Les factchecks de la dpa portent-ils uniquement sur des allégations dans le domaine politique?
Non. En principe, tous les sujets qui représentent un intérêt pour la société peuvent être traités dans le cadre d’une vérification des faits de la dpa. Cela inclut, par exemple, des thèmes dans le domaine scientifique, tels que la polémique sur l'efficacité des vaccins ou les prétendus pouvoirs miraculeux des plantes ou des médicaments. La dpa réalise également des factchecks dans les domaines de l’économie, du sport, des faits divers et de la consommation.
Pourquoi ne puis-je pas, en tant que personne privée, lire toutes les nouvelles de la dpa sur une page internet ?
La dpa est une agence de presse indépendante, du secteur privé, qui se finance intégralement sur le marché libre. Les médias paient la dpa pour le contenu qu’elle offre et pour avoir le droit d’exploiter et de publier ses dépêches sur leurs propres supports. Afin de sécuriser ce modèle commercial au profit de ses clients, la dpa ne met pas ses contenus en libre accès sur internet.
Comment la dpa traite-t-elle les erreurs dans ses propres dépêches?
La dpa publie en moyenne 650 dépêches par jour rien qu'en Allemagne. Malgré tout le soin apporté à leur rédaction, des erreurs peuvent toujours se produire. Les rédacteurs de la dpa sont tenus de rectifier le plus rapidement possible les erreurs apparaissant dans leurs publications. Cela doit être fait de manière transparente ; cela signifie que les médias qui sont clients de la dpa sont explicitement informés de chaque correction. En cas d’erreurs fondamentales, la dpa détaillera dans une communication distincte ce que l'agence a mentionné de façon erronée et comment les erreurs ont pu se produire. Les factchecks sont également soumis à des normes de correction élevées.
Un factcheck effectué par un journaliste de la dpa est-il toujours vérifié avant sa publication ?
Le principe du double contrôle s'applique à tous les textes dpa avant qu'ils soient transmis. Chaque texte écrit par un journaliste de la dpa est révisé par un rédacteur expérimenté, c'est-à-dire qu'il est relu et attentivement vérifié. Un grand soin est apporté au respect de toutes les règles de diligence. Les factchecks de la dpa sont très souvent le résultat d'un travail d'équipe. Des spécialistes tels que des journalistes politiques ou sportifs coopèrent, en tant qu’auteurs, avec les experts en matière de vérification de l'équipe de factchecking de la dpa.
Comment puis-je me renseigner sur les techniques utilisées par l'équipe de vérification des faits de la dpa ?
Stefan Voß, chef de l'équipe de vérification des faits à l'agence dpa, explique sur sa chaîne YouTube « Newsnerd » comment fonctionne le journalisme numérique. Sont entre autres expliquées les règles de base de la vérification, la vérification des lieux sur les médias sociaux (géolocalisation), la recherche de photos inversée ou la « recherche avancée sur Google ».
Pourquoi faut-il parfois plusieurs jours avant que soit publié un factcheck?
La rapidité fait partie du métier, dans une agence de presse. Mais la précision prime toujours sur la rapidité. Certains sujets sont si complexes qu'un factcheck ne peut être publié qu'après plusieurs vérifications et la consultation d'experts. Si le sujet revêt un grand intérêt social, le factcheck demeurera lui aussi d’actualité même après plusieurs jours. Cependant, certains sujets sont si complexes que des factchecks ne se justifient pas vraiment, parce qu’il est difficile de formuler une évaluation informative sur ces sujets. La dpa fournit des informations sur des controverses ou des événements importants, dans ses dépêches, mais peut dispenser de vérification des faits ces sujets complexes.
Quelles sont les sources utilisées par la dpa pour scruter des allégations, par des factchecks ?
La dpa dispose de ses propres spécialistes dans tous les domaines d’intérêt social, de la politique à l’économie en passant par les sports et le show-business. A l’aide des connaissances de nos experts, nous lançons les recherches. Nous recherchons toutes les informations publiquement disponibles sur un sujet spécifique. Il peut s'agir de documents officiels, de données statistiques, d'avis d'experts et d'autres sources crédibles qui font autorité. Si les allégations concernent des personnes, nous essayons de les interroger directement. Si nous n'obtenons pas les informations nécessaires, malgré des recherches intensives, nous le mentionnerons dans le factcheck.
Parfois, les allégations sont formulées de manière trompeuse. Comment la dpa traite-t-elle ces cas, dans ses factchecks ?
Il arrive souvent que l'intention d'une allégation ne soit pas claire. En cas de doute, lorsque cette intention ne peut pas être clairement déterminée, la dpa s'abstient généralement de publier un factcheck. Toutefois, si l'allégation revêt un très important intérêt d’ordre social, l’éventualité d’un malentendu pourrait faire l’objet d’un factcheck.

L'équipe de fact-checking de la dpa

en cours

Contactez l'équipe de vérification du dpa

Vous avez pris connaissance d’une allégation factuelle revêtant un intérêt social que le bureau belge de la dpa devrait, selon vous, contrôler par un factcheck ? Si vous jugez qu’un tel sujet est important et susceptible de provoquer des remous, veuillez nous écrire à l'adresse suivante : factcheck-belgium[at]dpa.com.

Dans ce contexte, nous devons recevoir les informations suivantes :

 • De quel thème et de quelle allégation factuelle s’agit-il ?
 • Qui est l’auteur de l’allégation (merci de nous fournir des liens vers des documents, des sites web, des vidéos ou encore des posts publics) ?
 • Pourquoi estimez-vous que cette allégation factuelle est fausse ? Pourquoi est-elle à ce point importante que la dpa devrait la vérifier ? Merci de répondre de façon précise à ces questions.
 • Si la dpa devait décider de ne pas publier de factcheck sur le sujet que vous avez proposé, quelles pourraient en être les conséquences, selon vous ?

Une remarque importante : nous ne vérifions que les allégations factuelles, par la simple formulation d’opinions.

Bien sûr, vous pouvez également envoyer à notre adresse factcheck-belgium[at]dpa.com vos remarques sur d’éventuelles erreurs dans nos factchecks et nous faire part d’autres suggestions.